Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep internetowy www.multipackeurope/sklep prowadzony jest przez Multipack Europe Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Multipack Europe Sp. z o.o. sp. k. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 9542740554, REGON 243126508, 40-155 KATOWICE UL. KONDUKTORSKA 39A, TEL.: 32 212 00 66

§ 1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13.rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Produkt –Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep Internetowy – (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.multipackeurope.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.multipackeurope.pl/sklep

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Strony Sklepu. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski.

2. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

3. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na Stronie Sklepu (www.multipackeurope.pl) i wypełnić wskazany na stronie formularz.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową www.multipackeurope.pl/sklep

5. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W myśl Regulaminu zamówienie oznacza obowiązek zapłaty. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 20 (dwudziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.

8. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” lub „przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

9. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.

11. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

12. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.

13. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

14. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

15. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§3 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN, nie zawierają podatku VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta także faktura VAT.

§4 Wysyłka towaru

1 Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.

2 Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona na stronie sklepu internetowego.

3 Koszty dostawy ponosi klient, chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami kurierskimi.

§5 Reklamacje

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na własny koszt na adres Sklepu: Multipack Europe sp. z o.o. sp. k. 43-200 Poręba ul. Wodzisławska 78. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu (paragon/faktura)

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną lub przesyłką kurierską (przesyłki nadane listem poleconym nie są dostarczane do Sklepu) na koszt Klienta.

6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej/przesyłki kurierskiej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary powinny być odesłane do Sklepu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy na adres: Multipack Europe sp. z o.o. sp. k. 43-200 Poręba ul. Wodzisławska 78. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od przyjęcia zwrotu towaru, o czym Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail. §7 Postanowienia końcowe 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Data opublikowania regulaminu 28-05-2020r.